Szociális célú tűzifa támogatás (2019)

2019.11.22

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifa támogatást nyújt.

Fotó: Harrison Haines
Fotó: Harrison Haines

A támogatás nyújtásának jogosultsági feltételeit a Képviselő-testület a 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletében határozta meg, miszerint támogatásban részesíthető,

 • akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén 250 %-át (71.250,-Ft-ot), 70 év feletti egyedülélő esetén 300 %-át (85.500,-Ft-ot);
 • lakása fával fűthető,
 • ellenőrzött nyilatkozata szerint 2 m3-nél több tűzifával nem rendelkezik

és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona*

Az elbírálás során előnyt élvez:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. tv. szerinti
  a) aktív korúak ellátására,
  b) időskorúak járadékára,
  c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakhatási támogatásra jogosult,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 • háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át (28.500,-Ft-ot) nem haladja meg,
 • három, vagy több kiskorú gyermeket nevel háztartásában,
 • gyermekét egyedül nevelő,
 • 70 év feletti egyedülélő.

A támogatási igényeket formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzat Hivatalában (Abaliget, Kossuth u. 87.). A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást, valamint vagyonnyilatkozatot. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzaton.

A kérelmek benyújtási határideje: 2019. december 6.

*vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

 • külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát -855.000,-Ft- vagy
 • együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát - 2.280.000,-Ft - meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

Forrás: Abaliget Község Önkormányzata
Fotó: Harrison Haines