Szociális célú tűzifa támogatás Abaligeten (2021)

2021.11.03

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifa támogatást nyújt.

A támogatás nyújtásának jogosultsági feltételeit a Képviselő-testület a 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletében határozta meg, miszerint támogatásban részesíthető,

  • akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át (59.850,-Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén 260 %-át (74.100,-Ft-ot), 70 év feletti egyedülélő esetén 310 %-át (88.350,-Ft-ot);
  • lakása fával fűthető,
  • ellenőrzött nyilatkozata szerint 3 m3-nél több tűzifával nem rendelkezik és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona*

Az elbírálás során előnyt élvez

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. tv. szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ad) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakhatási támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át (28.500,-Ft-ot) nem haladja meg,

d) három, vagy több kiskorú gyermeket nevel háztartásában,

e) gyermekét egyedül nevelő,

f) 70 év feletti egyedül élő.

A támogatási igényeket formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzat Hivatalában (Abaliget, Kossuth u. 87.). A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást, valamint vagyonnyilatkozatot.

A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat hivatalában.

A kérelmek benyújtási határideje: 2021. november 22.


*vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

  • külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát -855.000,-Ft- vagy
  • együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát - 2.280.000,-Ft - meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.